Çevre mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde öğrenim süresi 4 yıldır. Çevre mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” ünvanı verilir. Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır.

Çevre mühendisliği öğrenimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulmaktadır. Öğrenimin ikinci yılından itibaren, çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak, temel işlemler, içme suyu arıtımı ve uygulaması, atık su arıtımı ve uygulaması, gürültü, su ve hava kirliliği ve benzeri dersler okutulmaktadır. Çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanılarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bölümde büro stajı ve işletme stajı olmak üzere yaz stajları zorunludur. Çevre mühendisliği bölümü, çevre bilimleri ve çevre teknolojileri olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.

Çevre mühendislerinin başlıca çalışma alanları; su ve atık su arıtımı, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı ve toprak kirliliğidir. Bir "mühendislik" dalı olan Çevre Mühendisliğinin başlıca faaliyet sahası su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir. Daha çok sanayi tesislerinden kaynaklanan bu atıkların arıtılması için uygulanan arıtma projelerinde makine, inşaat, kimya ve biyoloji bilim dallarından da faydalanılmaktadır. Evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi, su şebekeleri, isale hatları, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası çevre mühendislerinin en çok ilgilendiği konular olarak sıralanabilir.

Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

 

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:03:05
Guncelleme Tarihi: 2017-08-16 12:37:31