Makine mühendisliği tarihin en eski ve en temel mühendislik disiplinlerinden biridir. Bugüne kadar mühendislik adına yapılan ve dünya çapında geçerli tüm büyük projelerde, bu alanda yetişen mühendisler yer almıştır. Makine mühendisleri bugün hala geleceğin tasarlanması sürecindeki vazgeçilemez konumlarını devam ettirmektedir. Modern hayatta kullandığımız aklınıza gelebilecek hemen her ürünün üretiminde makine mühendisleri görev almaktadır. Dünya ülkeleri arasındaki gelişmişlik derecesinin artık teknolojik ürünler üzerinden yapılıyor olması, özellikle Ar-Ge ve inovasyon konusunda yapılacak çalışmaların önemi daha da çok artırmaktadır. Tam da bu nokta Makine Mühendisliği geniş disiplinlerarası çalışma potansiyeli ile bu açığı kapatmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün amacı, Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip ve ufku geniş, makine mühendisleri yetiştirmektir.

Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen, enerji alanında birçok çalışma alanına sahip bir mühendislik disiplinidir. Bu mühendislik dalı, alanında yeni bilgilerin üretilmesini ve bu bilgilere dayalı teknolojilerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle, bugün olduğu kadar geleceğin de en önemli bilim dallarından biri olmaya devam edecektir.

Kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizde özellikle AR-GE desteklerinin önemli ölçüde artması; yeni teknolojilerin ve katma değer üreten ürünlerin ortaya çıkmasını olanak sağlayarak iş olanaklarının artmasına imkân vermektedir. Bu bağlamda Makine Mühendisleri; imalat sanayi, inşaat sektörü, kimya, gıda ve ilaç sanayi, biyoteknoloji, enerji sektörü, tekstil sektörü, satış pazarlama, servis ve kontrol hizmetleri, mühendislik-proje ofislerinde çalışma imkânı bulabilmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans programının mevcut hedeflerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

·        Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran sonuçlarını teknolojiye dönüştürme yeteneğine sahip, Makine Mühendisliği mezunlarına başarılı bir mühendislik kariyeri kazandırmak,

·   Günün gerektirdiği en modern imkânları, bilgiye ulaşmak için kullanabilme becerisi kazanmış, mühendislik, matematik ve fen bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulayabilen, karşılaştığı mühendislik problemlerini yorumlayabilen, formüle eden, çözen ve sunan, sürekli öğrenim faaliyeti içinde bulunan, yerli ve yabancı literatürü takip edebilen yüksek elemanlar yetiştirmek,

·     İş hayatının tüm evrelerinde kendine güven duyan, sorumluluk sahibi olarak karar alabilen, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık ülkesine ve insanlığa yararlı, Ulusal amaçlarımız doğrultusunda, mevcut ve gelecekteki oluşabilecek şartlara hazır, Bilimsel platformda söz sahibi olan, Yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir makine mühendisliğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, Makine Mühendisi yetiştirmektir.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:02:05
Guncelleme Tarihi: 2018-05-25 11:15:36